Miljö & Kvalitet


Miljöpolicy

Pump Partner arbetar aktivt för att vår verksamhet - att tillhandahålla produkter
och metoder för en rad användningsområden inom bygg- och anläggnings-
industrin - skall ha så liten negativ påverkan på miljön som möjligt.
Vi gör allt vi kan för att bidra till en långsiktig och hållbar utveckling av vårt samhälle. Detta uppnås genom att vi:

  • uppfyller ställda lagkrav, förordningar och föreskrifter.
    • tar del av ny teknik och kunskap, samt ständigt förbättrar vårt miljöarbete.
  • väljer produkter, material och leverantörer bl a baserat på miljöhänsyn.
  • har en hög miljömedvetenhet hos personal och leverantörer.

Kvalitetspolicy

Pump Partner har en helhetssyn på kvalitet, som omfattar såväl våra produkter som våra tjänster. I vårt arbete för att nå denna övergripande målsättning är följande komponenter viktiga:

  • Vi skall uppfylla kundens krav på kvalitet på våra produkter och vårt arbete.
  • Vår organisation har korta beslutsvägar, där vikt läggs på att medarbetarna blir väl informerade och känner sitt ansvar.
  • Vi tar del av ny teknik och kunskap, samt ständigt förbättrar vårt kvalitetsarbete.

HAG Polyuretan

HAG – Hydro Active Grout – (tidigare marknadsfört under varumärket TACSS) är vattenreaktiv injekteringspolyuretan som används för tätning och förstärkning av betongkonstruktioner, berg, jord och spontkonstruktioner. HAG/TACSS-injektering är en väletablerad metod som har använts sedan början av 1970-talet.
Produkterna är ftalatfria, ADR-fri (dvs transporteras ej som farligt gods, gäller samtliga förutom HA Flex SLV AF) och uppfyller kraven enligt REACH-förordningen.

Långtidsbeständig

Användningen av HA CUT AF polyuretan ger effektiv injektering med kontrollerad reaktion och mycket bra penetration. Produkten levereras med garanterad jämn kvalitet och bildar ett tätt skum med slutna celler när det reagerar.
Slutprodukten ger en bra och bestående lösning på vattenproblem, eftersom HA CUT AF utgör en långvarig blockering av vattenburna sprickor och fogar.

Hälsa & Säkerhet

Våra polyuretaner är härdplaster, det är därför viktigt att man som handhavare ha rätt utbildning avseende utförande, yrkessäkerhet m.m. Anvisningar i Arbetsmiljöverkets föreskrifter; Kemiska arbetsmiljörisker måste följas. För komplett information hänvisar vi till aktuella Säkerhetsdatablad.


Säkerhetsdatablad
Kontakta oss
för aktuella Säkerhetsblad.

Vill du bli uppringd?

Ange ditt telefonnummer så ringer vi upp dig